Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Rezervační smlouva
– je smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel)
– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je vlastníkem a chovatelem zvířete a má zájem na základě (budoucí) kupní smlouvy převést vlastnické právo k němu na kupujícího.

Kupující (zákazník)
– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující má zájem o koupi zvířete a nabytí vlastnického práva k němu na základě (budoucí) kupní smlouvy od prodávajícího.

Obchodní podmínky

– smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své rezervační objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své rezervační objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v rezervačním systému (e-shopu) webových stránek www.kockydonskysphynx.cz a jsou součástí uzavřené rezervační smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).

Provozovatelem rezervačního systému (e-shopu) na webových stránkách www.kockydonskysphynx.cz je firma PetGrooming Company s.r.o. se sídlem Radlická 571/70, 15000 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27637476,  DIČ: CZ27637476 zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 120617 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená paní Valeriya Bartysh, jednatelkou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v souladu s ust. § 1746, odst. 2 a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Odpovědná osoba za provoz rezervačního systému (e-shopu):

Valeriya Bartysh
Tel: +420 776 390 035
email: petgrooming@seznam.cz

Provozovna:
Provozní doba: po-pá, 10:00 – 22:00

Adresa:
PetGrooming Company s.r.o.
Radlická 571/70
15000 Praha 5 – Smíchov

Uzavření rezervační smlouvy

Každá rezervační objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření rezervační smlouvy je umístění předmětu rezervace prodávajícím na stránky www.kockydonskysphynx.cz. Rezervační smlouva vzniká odesláním rezervační objednávky kupujícím a přijetím rezervační objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email kupujícím, na vznik rezervační smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou rezervační smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v elektronickém formuláři.

Předmětem rezervační smlouvy je závazek prodávajícího rezervovat po dobu tří (3) měsíců ode dne uzavření rezervační smlouvy (dále jen „rezervační doba“) v rezervační objednávce specifikovaný předmět rezervace pro kupujícího a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu rezervační poplatek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání rezervační smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením rezervační smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Pro účely rezervační smlouvy je platná nabídka předmětu rezervace včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání rezervační objednávky kupujícím.

Rezervační smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Pro potřeby vyřizování rezervací a nabízení služeb shromažďujeme se souhlasem uživatele následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení, Adresa, Email, Telefonní kontakt.

Údaje shromažďujme, dokud uživatel nepožádá o jejich odstranění.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od rezervační smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření rezervační smlouvy. Odstoupení od rezervační smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu.

Vyřízení objednávky

Po odeslání rezervační objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.
Informace o způsobech platby naleznete zde.

Ceny, platební podmínky a platnost nabídky

Ceny za rezervaci jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel za rezervaci zaplatit. Pokud jste provedli rezervační objednávku, platí cena, za kterou jste rezervaci provedli, bez ohledu na pozdější změny. Kupující má možnost se před provedením rezervace seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cenu za rezervaci (rezervační poplatek) dle rezervační smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese (viz výše);
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 302103961/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB)

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu za rezervaci společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu za rezervaci splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Rezervační poplatek je nevratný s výjimkou těchto případů:

V případě, že kupující s prodávajícím v budoucnu, a to nejdéle do 3 měsíců od uzavření rezervační smlouvy, uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě kupní nebo kupní smlouvu ve vztahu k předmětu rezervace se rezervační poplatek kupujícímu vrátí formou započtení tohoto poplatku na kupní cenu zvířete.

V případě, že v rezervační době stanovené rezervační smlouvou nedojde k uzavření kupní smlouvy nebo budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k zvířeti na kupujícího výlučně z důvodů na straně prodávajícího spočívajících zejména v neposkytnutí součinnosti kupujícímu při uzavření kupní smlouvy ohledně zvířete.

Pokud kupující neuhradí rezervační poplatek řádně a včas, rezervační smlouva automaticky pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány.

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

Závěrečné ujednání

Tyto obchodní podmínky platí od 12. prosince 2021 a jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.kockydonskysphynx.cz v den odeslání elektronické rezervační objednávky kupujícím. Odesláním elektronické rezervační objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.kockydonskysphynx.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze kdykoliv odvolat.

ikona sphynx
Chovatelské stanice
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner